محفلی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی

۷ مطلب با موضوع «ترم چهارم» ثبت شده است

ویروس شناسی نظری

مقدمهقوانین

روش مطالعهبرنامه جلسات

تصاویرvoice ها

فیلم هاارائه ها

کتاب های مرجعجزوه ها

خلاصهنمونه سوالات

نرم افزارهالینک ها

۰ نظر

میکروب شناسی عملی

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • تصویر
 • فیلم
 • صدا
 • کتاب مرجع ( تکست + اطلس )
 • جزوه
 • خلاصه
 • نمونه سوال
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

ایمونولوژی عملی

 • مقدمهقوانین

  روش مطالعهبرنامه جلسات

  تصاویرvoice ها

  فیلم هاارائه ها

  کتاب های مرجعجزوه ها

  خلاصهنمونه سوالات

  نرم افزارهالینک ها

جنین شناسی

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • تصویر
 • فیلم
 • صدا
 • کتاب مرجع ( تکست + اطلس )
 • جزوه
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

۰ نظر

باکتری شناسی نظری

 • مقدمهقوانین

  روش مطالعهبرنامه جلسات

  تصاویرvoice ها

  فیلم هاارائه ها

  کتاب های مرجعجزوه ها

  خلاصهنمونه سوالات

  نرم افزارهالینک ها

ایمونولوژی نظری

 • مقدمه
 • قوانین
 • برنامه درس
 • روش مطالعه
 • تصویر
 • صدا
 • کتاب مرجع ( تکست + اطلس )
 • نرم افزار گوشی همراه
 • نرم افزار رایانه
 • لینک های مفید برای این درس

ترم چهارم: