دانشجویان می بایست پس از پاس کردن تمام دروس دوره ی علوم پایه، همه ی آنها را به صورت یکجا امتحان داده و پس از کسب نمره ی کافی وارد مرحله ی بعدی تحصیل شوند. در حال حاضر امتحان به این شکل برگزار می شود:

تعداد سوالات: 225 سوال

طراح آزمون : 195 سوال توسط کمیته ی طراحان هر قطب و 30 سوال توسط وزارتخانه

دروس و تعداد سوال آن:

تقریبا به ازای هر واحد درسی 3 سوال داریم. تعداد سوالات بر حسب فراوانی برای هر درس را در عکس های زیر می بینید:

با مشارکت:oloompaye@