• مقدمه

  • روش مطالعه

  • فیلم

  • کتاب مرجع ( تکست + اطلس )

  • خلاصه

  • نرم افزار رایانه

  • لینک های مفید برای این درس