سبک درس:

این درس 4 واحدی بوده و بسیار حائز اهمیت و هر هفته حدود 6 جلسه 1:30 را به خود اختصاص می دهد.

مباحث مختلف توسط اساتید متفاوتی تدریس می شوند و  آزمون های میان ترم آن حذفی است.

1- استاد کیاسالاری: بحث خون و اجزای آن

2- استاد روغنی : بحث هورمون‌ها و دستگاه درون ریز

3- استاد مهدوی : حس‌های عمومی (نوروفیزیولوژی)

4- استاد رحمتی : حس‌های ویژه + اعمال عالی مغز

5- استاد خلیلی : دستگاه حرکتی + فیزیولوژی کلیه

منبع آزمون علوم پایه: