آناتومی علمی است که از شناسایی قسمت های گوناگون بدن صحبت می کند. Anatomy از دو کلمه Ana به معنی برداشتن و tome به معنی بریدن تشکیل شده است که معادل فارسی آن کلمه کالبدشناسی یا تشریح است. واژه آناتومی برگرفته از لغت یونانی temnein به معنای بریدن و قطع کردن است و این علم به وضوح به ریشه خود برمی گردد: یعنی تشریح کردن و کالبدشکافی.

آناتومی علمی است که ساختارهای بدن را به طور ماکروسکوپیک (بدون نیاز به بزرگ نمایی) و میکروسکوپیک (با استفاده از میکروسکوپ) مطالعه می کند. به طور معمول وقتی کلمه آناتومی به تنهایی به کار می رود. منظور بررسی ساختارهایی است که در حال طبیعی بدون نیاز به میکروسکوپ قابل مشاهده هستند.

اما وقتی از کلمه آناتومی میکروسکوپی استفاده می شود، منظور مشاهده بافت ها و سلول های بدن با استفاده از میکروسکوپ است. به این شاخه از علم آناتومی بافت شناسی می گوییم (پس درواقع منظور ما از واژه آناتومی ماکروسکوپی (بدون نیاز به میکروسکوپ) است.

علم آناتومی پایه و اساس علم پزشکی بوده و اصولاً با تمام شاخه های علم پزشکی که در آنها برای تشخیص اولیه بیماری ها باید علایم بالینی مورد تحلیل قرار گیرد، ارتباط مستقیم دارد.


آناتومی رو سه بخش کرده بودیم:

1- تنه ( یعنی دست و پا و سر رو بذار کنار)

2- سر و گردن

3- اندام ( فوقانی یعنی دست ها و تحتانی یعنی پاها)

این جا رسیدیم به آناتومی اندام و ابتدا دست و بعد پا رو مطالعه می کنیم و در هر مورد این وِیژگی ها رو بررسی خواهیم کرد

- استخوان شناسی 

- مفاصل

- ماهیچه ها

- خون رسانی

-عصب دهی

-لنف