استخوان شناسی اندام فوقانی:
آناتومی استخوان کتف:

آناتومی استخوان بازو:

آناتومی مفصل شانه:


آناتومی استخوان ترقوه:


عضلات اندام فوقانی:


آناتومی مفصل لگن:


آناتومی زانو:


آناتومی مچ پا: