برای دانلود تصاویر کافی است روی آن کلیک نمایید.


جلسه اول 

آشنایی با میکروسکوپ + مشاهد نخاع زیر میکروسکوپ


میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری
نخاع ×32 
نخاع× 100
نخاع× 400

جلسه دوم 

مشاهد انواع بافت های پوششی زیر میکروسکوپ:

استوانه ای ساده- کیسه صفرا
مکعبی ساده- نفرون کلیه
سنگفرشی مطبق شاخی-آندوردرم
سنگفرشی مطبق غیرشاخی- مری
استوانه شبه مطبق مژکدار - نای
مطبق ترنزیشنال-مثانه

جلسه سوم

مشاهد ادامه بافت های پوششی  و بافت های پیوندی زیر میکروسکوپ:


پوششی- غده ای فولیکولار- تیروئید

بافت همبند رویانی- موکوزی- بندناف ×100

بافت همبند رویانی- موکوزی- بندناف ×400

بافت همبند -سلول چربی- هیپودرم

همبندی - متراکم نامنظم-پاپیلا پوست

همبندی-سست- رتیکولر پوست

پوست- سنگفرشی- سست- متراکم نامنظم- هیپودرم -چربی


جلسه چهارم

مشاهد ادامه بافت های پیوندی  و غدد زیر میکروسکوپ:نای-غضروف شفاف


غضروف فیبرو


اپیگلوت-غضروف الاستیک ×100


اپیگلوت-غضروف الاستیک ×400


انواع روش های ترشحی غدد

غدد بناگوشی - سروزی

پانکراس-غدد سروزی -جزایرلانگرهانس

تحت فکی- سروموکوزی(سروزی بیشتر)

غددتحت زبانی- سروموکوزی(موکوزی بیشتر)

جلسه پنجم

مشاهد ادامه بافت های پیوندی  زیر میکروسکوپ:

استخوان متراکم

استخوان اسفنجی× 100

استخوان اسفنجی ×400

استخوان اسفنجی و متراکم

دیسک بین مهره ای

نواحی استخوان سازی داخل غضروفی

غضروف فیبروز - استخوانسازیجلسه ششم

مشاهد  بافت ماهیچه ای و بافت عصبی  زیر میکروسکوپ:


زبان - ماهیچه اسکلتی

برش طولی عصب

برش عرضی عصب ×32

برش عرضی عصب ×100

برش طولی و عرضی عصب

گانگلیون سمپاتیک

گانگلیون سمپاتیک ×100


نخاع

مخچه ×100

6 لایه ی سلول های مغز