•  اسلاید های بیوشیمی دانشگاه تهران :

متابولیسم کربوهیدرات ها
متابولیسم آمینو اسید ها
متابولیسم نوکلئوتیدها
متابولیسم لیپیدها 1
متابولیسم لیپیدها 2
متابولیسم لیپوپروتئین ها
متابولیسم خون
عملکرد آنزیم ها